Alikante

Zgrada u Alikanteu, Europan, 1993

Zorica Savicic